st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
19 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΜΟΝΩΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΛΩΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελ.8
 
8. Τὰ δὲ ἐν αὐτῇ τολμηθέντα τῇ πόλει καὶ παρ' αὐτὸν τὸν καιρὸν τίς ἂν ἀξίως ἐκτραγῳδήσειε; Ποία γλῶσσα τὰ τῶν κακῶν ἔσχατα ἀναλήψεται; Τίς ἀκοὴ δέξεται τὰ λεγόμενα; Παρθένοι σεμναὶ τῶν οἰκείων μονῶν ἀποσπώμεναι παίγνιον ἦσαν ἀκολάστοις βαρβάροις καὶ ὑβρίζοντο πολλαχοῦ ταῖς ἐν χαμαιτυπείοις ὁμοίως αἱ μήδ' εἰς ἀγορὰν ἐμβαλοῦσαι πώποτε. Νήπια κατερρήγνυντο τῶν μητέρων ἐξηρτημένα, πῆ μὲν θυμοῦ τοῖς βαρβάροις ἐξηγουμένου, πή δὲ ἀσελγείας βοσκηματώδους, ὧν ἀμφοτέρων ἐνεφοροῦντο κατὰ πολλὴν ἄδειαν. Οἱ ἄνδρες ἐστρεβλοῦντο καὶ ἐμαστίζοντο, τὰ ἑαυτῶν εἴ τίς τι προφθὰς ὑφείλετο κατακρύψας, ὑποδεικνῦναι ἐκβιαζομένοι. Ποῦ παρ' ἐκείνοις γερόντων φειδώ; Ποῦ μοναχών ἁγίων καὶ τῷ Θεῷ φίλων, οἷς καὶ τὸ προσβλέψαι τινὰ πρότερον οὐκ ἄνευ αἰδοῦς ἦν, τούτοις μὲν οὖν καὶ ἐνεπαρῴνουν μάλιστα πάντων, ἅτε τῆς εν τῇ μάχῃ τριβῆς αἰτίοις γεγενημένοις ; Αἱ γυναῖκες, αἱ εὐγενεῖς φημι και τῶν εὖ γεγονότων, οὐκέτι σύρουσαι τούς χιτῶνας, οὐδὲ πολλοὺς ἀκολούθους ἐπισυρόμεναι∙ / τοὐναντίον μὲν οὖν ἑτεροις ἀκολουθοῦσαι δεσπόταις ἐλεεινῶς ἤγοντο καὶ τὰς εαυτών ἰδοῦσαι πρότερον θυγατέρας ἑτέροις ἐφεπομένας ἢ δουλευούσας οἰκτρῶς ἢ καὶ ὑβριζομένας αἰχρῶς. Ποῦ μοναχών ἁγίων καὶ τῷ Θεῷ φίλων, οἷς καὶ τὸ προσβλέψαι τινὰ πρότερον οὐκ ἄνευ αἰδοῦς ἦν, τούτοις μὲν οὖν καὶ ἐνεπαρῴνουν μάλιστα πάντων, ἅτε τῆς εν τῇ μάχῃ τριβῆς αἰτίοις γεγενημένοις ; Αἱ γυναῖκες, αἱ εὐγενεῖς φημι και τῶν εὖ γεγονότων, οὐκέτι σύρουσαι τούς χιτῶνας, οὐδὲ πολλοὺς ἀκολούθους ἐπισυρόμεναι∙ / τοὐναντίον μὲν οὖν ἑτεροις ἀκολουθοῦσαι δεσπόταις ἐλεεινῶς ἤγοντο καὶ τὰς εαυτών ἰδοῦσαι πρότερον θυγατέρας ἑτέροις ἐφεπομένας ἢ δουλευούσας οἰκτρῶς ἢ καὶ ὑβριζομένας αἰχρῶς. 8. Αυτά πού τολμήθηκαν σ' αύτη την πόλη και σ' αυτό τον καιρό ποιος μπορεί νά τά διεκτραγώδηση επαξίως; Ποιά γλώσσα θά άναλάβη (νά πή) τις μεγαλύτερες συμφορές; Ποιά άκοή θά δεχθη αυτά πού λέγονται; Σεμνές παρθένοι άποσποΰνταν άπό τά μοναστήρια τους και γίνονταν παίγνιο στους ακόλαστους βαρβάρους πού τις εξευτέλιζαν μέ παρόμοιο τρόπο όπως τις γυναίκες τών χαμαιτυπείων, αυτές τις παρθένους πού ούτε στήν αγορά δέν πήγαιναν ποτέ. Νήπια, στήν αγκαλιά της μητέρας τους, σφάζονταν άπό τούς βαρβάρους πού τούς κινούσε άλλοτε ή οργή και άλλοτε ή ζωώδης ασέλγεια. Από τά δύο αυτά οί βάρβαροι ήταν κυριευμένοι, χωρίς νά έχουν αναστολές. Τούς άνδρες τούς βασάνιζαν και τούς μαστίγωναν, άν κάποιος είχε προφθάσει νά κρύψη κάτι άπό τά υπάρχοντα του, γιά νά τά φανερώσουν μέ τήν βία. Πού νά λυπηθούν οί βάρβαροι τούς γέροντες; Τούς αγίους και θεοφιλείς μοναχούς, αυτούς πού και νά τούς κοιτάζη κανείς ντρεπόταν, ειδικά αυτούς τούς διαπόμπευαν περισσότερο άπό τον καθένα, επειδή είχαν γίνει αίτιοι της καταπονήσεώς τους στήν μάχη. Οί γυναίκες, λέγω, οί ευγενείς και αυτές πού κατάγονταν άπό ευγενείς, δέν έσερναν πλέον τούς (μακρούς) χιτώνες τους ούτε είχαν πολλούς ακολούθους. Αντιθέτως, ακολουθούσαν άλλους κυρίους και ώδη-γούνταν μέ ελεεινό τρόπο, αφού είδαν προηγουμένως τις θυγατέρες τους νά έπωνται άλλων ή νά είναι οικτρές δούλες ή ακόμη και νά άτιμάζωνται μέ αισχρό τρόπο (10).

10. Οί Τούρκοι κατέστρεφαν εκείνες τις πόλεις πού δέν παραδίνονταν και έξανδραπόδιζαν τους κατοίκους τους.
Σελ.   1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010