st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
19 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΜΟΝΩΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΛΩΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελ.6
 
6. Οἱ μὲν ἀντιστάντες, αὐτοῖς ἐντὸς γενομένοις, ἦσαν δὲ οὐκ ὀλίγοι τῶν πολιτῶν, οἱς ὁ θάνατος ὑπὸ μεγαλοψυχίας ἕρμαιον ἐνομίσθη, καὶ τῶν ἐκ Κρήτης συμμάχων ἔνιοι κατεκόπησαν ὑπ' αυτῶν ἐντά φιον οὕτω καλὸν ἐπαγόμενοι τὴν ἀνδρείαν· οὐ γὰρ ἀσπουδί γε καὶ ἀκλεῶς ἀπώλοντο καὶ τὸ διαφυγεῖν τὰ ἑξῆς τῶν δεινῶν οἱ δὲ τῶν πραγμάτων κύριοι ταῖς ναυσὶν / αἰσχρὡς ἀνεχὡρησαν, ὡς ὤφελόν γε κἀκεῖνοι τὴν εἰς Ἅδου φέρουσαν πρότερον· τοῦ δὲ λοιποῦ πλήθους οἱ μὲν προς ἱεροῖς ἦσαν, οἱ δ' ὑπ' ἀπορίας ὅποι τύχοι καταληφθεὶς ἕκαστος. Ἕτεροι πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ τὰς ναῦς ἠπείγοντο μέν, ἐπείχοντο δὲ καταλαβοῦσι τοῖς παλαμναίοις. Οἱ δὲ πολλοί, σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις οἴκοι καθῆντο συσπειρωθέντες, ὡς ἅμα δουλεύσοντες ἢ τεθνηξόμενοι. Ὢ πένθους ἐκείνου, κατὰ κορυφῆς την πόλιν ὅλην ἐπιλαβόντος. Ἦρτο βοὴ γερόντων ἀπόρων, άνδρῶν οἰμωγή, γυναικῶν ὀλολυγή, νηπίων ἐλεεινὸς κωκυτός. Περιέβαλλον ἀλλήλους, περιεπτύσσοντο τὰ λοίσθια τοὺς φιλτάτους∙ οὐδὲ γὰρ τὸ ζῆν ἄλλῳ τῳ πιστεύειν εἶχον, ὅτι μὴ μόνῃ τῇ τῶν βαρβάρων ἀπλήστῳ φιλοπλουτίᾳ. Τὸ δὲ αἱμοχαρὲς καὶ ἀκόλαστον ἔθνος ἁπανταχοῦ καταρρεῦσαν ἐποίει τὰ ἑαυτοῦ καὶ τὴν πόλιν διήρπαζε, τὸ ἐνδόσιμον ἤδη πρότερον ἔχον παρὰ τοῦ ἀρχηγοῦ, καὶ τύχην ἔδει προσκυνεῖν μόνον ὅτῳ πλείοσι καὶ άδροτέροις λήμμασιν ἐντυχεῖν γένοιτο. Ἐχόρευσε καθ' ἰερῶν ἁγίων βάρβαρος ἐναγής, ἠλάλαξεν ἐπὶ θυσιαστηρίων ἀψαύστων λυσσῶδες στόμα καὶ βέβηλον. Αὐτὸς ὁ τούτων ἀρχηγὸς ἐπὶ τὸν ναὸν τοῦ μεγαλομάρτυρος παρελθὼν ἀνευφήμησε μέγα ἐπὶ τῇ νίκῃ τὸν τοῦ θεόν, / τὸν ὁλόσφυρον δηλονότι καὶ καμηλώδη. Πῶς σοῦ, Χριστέ, θαυμάσω τῆς μακροθυμίας τὸ ἄπειρον; Εἰκόνες ἅγιαι κατὰ γῆς ῥιπτούμεναι καὶ πατούμεναι, τοῦ ἑαυτῶν ἀφῃροῦντο κόσμου σὺν γέλωτι. Σκεύη μυστικὰ καὶ ἀθέατα τοῖς πολλοῖς, ὅσα τε ἐν χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ, τιμαλφέσι λίθοις καὶ μαργάροις διηνθισμένα, καὶ ὅσα ἐν πέπλοις οὐδὲν ἧττον πολυτιμήτοις, ἱεραῖς τε βίβλοις καὶ ὅσοις ἄλλοις ἡ ἡμετέρα εὐσέβεια τὸ σεμνὸν ἔχει, παρὰ τοῦ προστυχόντος ἐξεφορεῖτο καὶ διηρπάζετο∙ καὶ τὰ μὲν εἰς κοινὴν ἀπετάττετο χρῆσιν, τὰ δὲ εἰς ὠνὴν εὔωνον προὔκειτο. Ἐξέπληξε καὶ τοὺς βαρβάρους ὁ τῶν ἱερῶν κόσμος. Ἐκόρεσε τὴν ἀκόρεστον γνώμην ἡ τῶν ἱερῶν λαφύρων δαψίλεια∙ καὶ γὰρ ἀρχαιόπλουτος ἦν ἡ πόλις καὶ πρὸς εὐσέβειαν ἁπασῶν θερμοτάτη τῶν ὑπὸ ἥλιον. Τί δεῖ λέγειν τὸν ἰδιωτικὸν πλοῦτον, ὅσος αὐτοῖς προσεγένετο ;

6."Οταν (οί βάρβαροι) μπήκαν μέσα (στήν πόλη), άλλοι άπό τούς πολίτες αντιστάθηκαν, καί αυτοί δέν ήταν λίγοι. Γι' αυτούς ό θάνατος θεωρήθηκε θείο δώρο εξαιτίας τής γενναιότητας τους. Επίσης άπό τούς Κρητικούς συμμάχους μερικοί σφάχτηκαν άπό αυτούς (τούς βαρβάρους) παίρνοντας μαζί τους ώς καλό εντάφιο (κόσμημα) τήν ανδρεία (9). Γιατί δέν χάθηκαν χωρίς νά πολεμήσουν ένδοξα καί απέφυγαν τις συμφορές πού ακολούθησαν. Αυτοί δμως πού ήταν κύριοι τής καταστάσεως έφευγαν ατιμωτικά μέ τά πλοϊα, ένώ θά έπρεπε καί εκείνοι (νά ακολουθήσουν) προηγουμένως τήν όδό πού οδηγεί στον "Αδη. Από τό υπόλοιπο πλήθος άλλοι πήγαιναν στους ναούς καί άλλοι εξαιτίας τής αμηχανίας τους (στέκονταν) δπου έτυχε νά βρίσκωνται. Αλλοι έσπευδαν προς τήν θάλασσα καί τά πλοϊα, δμως εμποδίζονταν άπό τούς φονεϊς πού τά κατείχαν. Οί πολλοί μαζί μέ τις γυναίκες καί τά παιδιά συσπειρώθηκαν καί κάθονταν στά σπίτια τους, γιά νά υποδουλωθούν ή νά πεθάνουν μαζί. ?Ω εκείνο τό πένθος πού κατέλαβε ολόκληρη τήν πόλη υπερβολικά! Σηκώθηκε βοή γερόντων πού βρίσκονται σέ απορία, ανδρών θρήνος, γυναικών κοπετός, νηπίων ελεεινός κλαυθμός. Αγκάλιαζαν ό ένας τόν άλλο, φιλούσαν τούς αγαπημένους γιά τελευταία φορά. Δέν μπορούσαν νά έμπιστεύωνται τήν ζωή τους σε τίποτε άλλο, παρά μόνο στήν άπληστη αγάπη γιά τόν πλούτο (πού διέκρινε) τούς βαρβάρους. Τό αίμοχαρές λοιπόν καί ακόλαστο έθνος, πού συνέρρευσε άπό παντοϋ, έκανε τά δικά του καί λεηλατούσε τήν πόλη, άφοϋ εξασφάλισε προηγουμένως τήν έγκριση τοϋ άρχηγοϋ, καί έπρεπε νά προσκυνή μόνον τήν τύχη αυτός πού συνέβαινε νά πέση επάνω σέ περισσότερα καί πλουσιώτερα λάφυρα. Ακάθαρτος βάρβαρος χόρευε πάνω σέ άγια ιερά, λυσσασμένο καί βέβηλο στόμα κραύγαζε δυνατά στά θυσιαστήρια πού ό άνθρωπος φοβάται νά άγγίση. Ο ίδιος ό αρχηγός τους ήρθε στον ναό τοϋ μεγαλομάρτυρος (Δημητρίου) καί επευφήμησε μέ μεγάλη φωνή γιά τήν νίκη τόν θεό τοϋ Μωάμεθ, αυτόν πού είναι συμπαγής καί αγαπάει τις καμήλες. Πώς, Χριστέ μου, νά μή θαυμάσω τήν άπειρη μακροθυμία σου; "Ερριχναν κατά γής άγιες εικόνες καί τις πατούσαν αφαιρώντας μέ γέλια τόν διάκοσμο τους. Ο καθένας έβγαζε καί άρπαζε ιερά σκεύη πού ήταν μυστικά καί αθέατα στους πολλούς, όσα ήταν κοσμημένα μέ χρυσό, άργυρο, πολύτιμους λίθους καί μαργαριτάρια καί δσα περιβάλλονταν άπό πέπλα όχι λιγώτερο πολύτιμα, ιερά βιβλία καί δσα άλλα, γιά τά όποια ή ευσέβεια μας σεμνύνεται. "Αλλα άπό αυτά προωρίζονταν γιά κοινή χρήση καί άλλα γιά φτηνή αγορά. Ακόμη καί τούς βαρβάρους εξέπληξε ό στολισμός τών ιερών. Ο πλοΰτος τών λαφύρων χόρτασε τήν αχόρταγη γνώμη τους. Επειδή ή πόλη ήταν πλούσια άπό τά παλιά χρόνια καί ή πιο θερμή στήν ευσέβεια άπό δλες τις άλλες τής υφηλίου. Γιά τόν πλούτο τών ιδιωτών τί νά πή κανείς, πόσο πολύς ήταν πού πέρασε σ' αυτούς (τούς βαρβάρους);

9. Είναι, γνωστόν δτι ό άγιος Μάρκος διατηρούσε σχέσεις μέ τήν Κρήτη, επομένως ή πληροφορία αυτή γιά τήν συμμετοχή Κρητικών στήν υπεράσπιση τής Θεσσαλονίκης πρέπει νά θεωρηθή αυθεντική.

Σελ.   1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010