st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
19 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ἀπάντησις είς τὸ ἄρθρον τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου Βλάχου
Βῆμα τῆς Κυριακῆς», «Ιεροί Κανόνες και νόμοι της Πολιτείας», 24/05/09,
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=122&artId=259004&dt=24/05/2009)

ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἐπαίσχυντο ἄρθρο Κρατικοῦ Μητροπολιτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δημοσιεύτηκε τὴν Κυριακὴ 24-Μαΐου 2009 στὴν Ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα». Ὁ Μητροπολίτης  Ἰερόθεος Βλάχος  ἐξέπληξε ὄντως κάθε νοήμονα ἀναγνώστη τῆς ἐφημερίδας αὐτῆς  ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς ἰσχυριζόμενος  -ὑποκριτικώτατα - ὅτι μέχρι σήμερα καὶ συγκεκριμένα μέχρι τῆς καθαιρέσεως τοῦ πρώην Ἀττικῆς Παντελεήμονος Μπεζενίτου,  δὲν ἐγνώριζε οὔτε ὁ ἴδιος οὔτε κανένας ἄλλος κληρικὸς ἢ λαϊκός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ διοικεῖται ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἱδρύσεως της τὸ 1833 ἀπὸ τὴν «νόμῳ κρατοῦσαν Πολιτείαν» ἡ ὁποία καὶ τὴν ἵδρυσε καὶ εἶναι ἔκτοτε ἡ μοναδικὴ καὶ ἀναμφισβήτητη πνευματικὴ Μητέρα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ τὴν ἀσχημοσύνη της αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀφωρίσθηκε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο  καὶ μὲ πολὺ κόπο καὶ πολλοὺς καὶ ἀπαράδεκτους συμβιβασμοὺς ἐξ ἐπόψεως Ἱερῶν Κανόνων ἐπετεύχθη  μετὰ πολλὰ ἔτη ἡ ἀποκατάστασις ἐπικοινωνίας μὲ τὸ Πατριαρχεῖο.

Ὁ κ. Βλάχος μὲ ἔκπληξη του μόλις τώρα ἀνεκάλυψε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ἀνυπόληπτο κρατικὸ ραμολιμέντο ποὺ ἐξυπηρετεῖ κρατικὰ συμφέροντα καὶ ἐπιδιώξεις καὶ ἐθίγη ὁ ἐγωισμός του ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄκρως  ἐξευτελιστικὴ κατάσταση στὴν ὁποία καὶ ὁ ἴδιος καὶ ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ αὐτῆς τῆς ἔκφυλου «ἐκκλησίας» ἀπὸ ἱδρύσεως τῆς  ὑπόκεινται. Καὶ ἐσκεφθη νὰ συγκαλύψη τὸ αἶσχος μὲ τὴν σύνηθη δολιότητα ποὺ διακρίνει ὅλα τὰ γραπτά του.

Ἐκφράζει λοιπὸν τὴν λύπη του στὸ ἄρθρο του διότι δὲν ἐτηρήθησαν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ἀλλὰ οἱ Νόμοι τοῦ Κράτους κατὰ τὴν διαδικασία ποὺ ὡδήγησε στὴν καθαίρεση τοῦ Μπεζενίτη. Δὲν ἐπερίμενε ποτέ του νὰ συμβῆ τέτοια φρικτὴ καὶ ἀπαράδεκτη καταφρόνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων! Ἀλλὰ τὰ λέγει αὐτὰ ὡς Κρατικὸς  Μητροπολίτης ποὺ δὲν ἐδίστασε νὰ φτύση στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ εἰπόντος «ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὁμοσαι ὅλως» ἀλλὰ ἔβαλε ψυχρὰ καὶ ἀδίστακτα τὸ χέρι του στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ περιέχει αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡρκίσθηκε μετὰ τὴν  ἀρχιερατικὴ χειροτονία του ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ὅτι θὰ  τηρῆ ἀπαρέγκλητα τοὺς νόμους ποὺ ὡδήγησαν στὴν καθαίρεση  τοῦ Μπεζενίτου χωρὶς κἂν νὰ ἔχη ἰδέα ποιοὶ ἦσαν αὐτοὶ οἱ νόμοι! Εἶναι αὐτὴ συμπεριφορὰ ὑπεύθυνου καὶ σοβαροῦ ἀνθρώπου;

Ἀλλὰ προτείνει καὶ κάτι ἀκόμη χειρότερο στὸ ἄρθρο του ὁ ὑποκριτικώτατος κ. Βλάχος. Ἀφήνει σαφέστατα νὰ ἐννοηθῆ ὅτι ἂν ἴσχυαν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες μόνοι σὲ θέματα ἀπονομῆς Ἐκλλησιαστικῆς Δικαιοσύνης , τότε θὰ ἐπικρατοῦσε τὸ φιλάνθρωπο πνεῦμα τῶν Κανόνων καὶ ὁ κ. Μπεζενίτης οὐδέποτε θὰ ἐκαθαιρεῖτο!!! Εἰσηγεῖται μάλιστα νὰ γίνει πρότασις τῆς Ἐκκλησίας στὴν Κυβέρνηση νὰ ἀλλάξη ἡ τακτικὴ αὐτὴ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς νὰ ἰσχύουν μόνον οἱ Ἱεροὶ Κανόνες πρὸς ἀπονομὴν Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης. Ἔτσι καταφέρνει ὑποκριτικώτατα νὰ ἐμφανίση ἑαυτὸν Ἀγαθὸν καὶ Φιλάνθρωπον σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν τὸ ἀξίζουν ὑποδεικνύοντας ταυτόχρονα ὅτι ἂν μποροῦσε ὁ ἴδιος καὶ οἱ ἄλλοι συνάδελφοί του νὰ ἀκολουθήσουν μία τέτοια φιλάνθρωπη γραμμὴ θὰ εἶχαν γλυτώσει τὸν κ. Μπεζενίτη ἀπὸ τὰ ἄτεγκτα νύχια τοῦ Νόμου !!! Τέτοιον καλὸν ἄνθρωπο ἐπεδίωκε νὰ σώση ὁ κ. Βλάχος ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε !

Λέγοντας ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξωτερικῶς τόσο ὡραία καὶ χριστιανικά, ὑποκρίνεται ὅτι δὲν γνωρίζει ἀκόμη τώρα τί προβλέπει τὸ Σύνταγμα ποὺ ὁ ἴδιος ὡρκίσθηκε  νὰ τηρῆ ἀπαρέγκλητα.  Στὴν πραγματικότητα ὅμως ὁ ὕπουλος Μητροπολίτης γνωρίζει κάλλιστα ὅτι αὐτὰ ποὺ προτείνει στὸ ἄρθρο του εἶναι ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθοῦν παρὰ μόνον ἐὰν ἀλλάξη ὁλόκληρο τὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα! Γνωρίζει ὅτι ἐὰν ἐπιδιώξη τὴν πραγματοποίηση τέτοιων ἀλλαγῶν καταπατᾶ εὐθέως τὸν ὅρκο ποὺ ἔδωσε ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας!! Καὶ ὅμως χάριν δημιουργίας «ἀγαθῶν» ἐντυπώσεων στοὺς θρήσκους καὶ στοὺς ἀφελεῖς ἐμφανίζεται  ἀδιάντροπα νὰ προτείνη ἀνεδαφικὲς καὶ ἀδύνατες λύσεις μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ προώθηση τὸ κοινωνικὸ προφὶλ του μεταξὺ τῶν ἀδαῶν καὶ  νομικῶς ἀγράμματων ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν τύπων τῆς κατηγορίας Μπεζενίτη στὴν ὑποστήριξη τῶν ὁποίων ὑπολογίζει σοβαρὰ διότι ἀποτελοῦν τὴν πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας !

Αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς κ. Βλάχος ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἐπιδείξει τὸ φιλάνθρωπο πνεῦμα τῶν Ἱερῶν Κανόνων σὲ κανένα ἀπὸ τοὺς πολλοὺς σεβαστοὺς κληρικοὺς καὶ μοναχούς τοὺς ὁποίους ἔχει λυσσωδῶς καταδιώξει, μηνύσει καὶ σύρει στὰ κρατικὰ δικαστήρια ἀσυστόλως ἐπιζητῶν χιλιάδες εὐρὼ ὡς ἀποζημίωσιν. Εἶναι αὐτὴ ἀπονομὴ ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης συμφώνως πρὸς τὸ φιλάνθρωπον πνεῦμα τῶν Ἱερῶν Κανόνων ὅπως ἰσχυρίζεται στὸ ἄρθρο του; Πότε ἐπιτέλους θὰ πάψη νὰ παίζη θέατρο καὶ νὰ ἐξαπατᾶ τὴν κοινὴ γνώμη περὶ τῶν πραγματικῶν ἀντὶ-χριστων καὶ κοσμικῶν προθέσεών του; Πότε θὰ δείξη λίγη ντροπὴ γιὰ τὰ ἐπαίσχυντα  δημοσιογραφικὰ καμώματά του;

Θεσσαλονίκη 28 Μαΐου 2009
Της Ἀναλήψεωςτοὺ Κυρίου
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρως ἡμῶν
Ἰησοῦ Χρηστοῦ

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010