st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
19 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΕΑΛΩ Η ΚΥΠΡΟΣ (2007)
 

ΕΑΛΩ Η ΚΥΠΡΟΣ

«Εὐανθίας, τειτάν, λατεῖνος, Βενέδικτος, ἕκαστον τούτων τῶν ὀνομάτων ἀποσώζει τό ψῆφος τῶν ἑξακοσίων ξς’»
(Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Περί Ἀποκαλύψεως»

Χειροτέρα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς ὑπῆρξεν ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψις ἤ ὀρθότερον προσκύνησις τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου εἰς τόν (συμφώνως μέ τὴν προσφώνησίν του): «ἁγιώτατον Πάπαν τῆς Ἀρχαίας Ρώμης καì ἐπίσκοπον τοῦ ἱστορικοῦ θρόνου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, ὁ ὁποῖος κρατᾶ τὰ πρωτεῖα τιμῆς τῆς ἑνωμένης μας χριστιανοσύνης»!!!
Σπεύδει ὁ λατινόφρων ἀρχιεπίσκοπος τῆς διχοτομημένης μεγαλονήσου, «ἀγαλλομένῳ ποδί» εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ Ἀντιχρίστου Πάπα Βενεδίκτου.

Παρῆλθεν ἤδη ἑξάμηνον ἀπό τὴν ἀποφράδα ἐκείνην ἡμέραν (Σάββατον 16η Ἰουνίου 2007) καì οὐδεμία φωνὴ διαμαρτυρίας ἠκούσθη ἀπό κανένα Κυπριακόν μοναστήριον, θρησκευτικòν σύλλογον ἤ μεμονωμένον ἄτομον.

Ἴσως ἐθεωρήθη ἡ μεγάλη αὐτή προδοσία τῆς Πίστεώς μας, ὡς ἤττονος σημασίας καì σπουδαιότητος. Ἀλλά δυστυχῶς δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα. Ἀνείπωτα κακὰ καì συμφορὰς θὰ προκαλέσῃ εἰς τὴν νῆσον τò προσκύνημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τòν Ἀντίχριστον Ἄρχοντα τοῦ Βατικανοῦ!!!

Ὁ λατινόφρων Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου περιφρόνησεν πρῶτον ἀπ’ ὅλους τòν ἅγιον Νεόφυτον, εἰς τò μοναστήριον τοῦ ὁποίου διετέλεσεν ἡγούμενος, πού ἐταύτιζεν μεταξύ ἄλλων καì τόν ἀνθέλληνα Πάπαν Βενέδικτον τόν Η’ μὲ τòν ἀριθμόν τοῦ θηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως ἑξακόσια ἑξῆντα ἕξ. Περιφρόνησεν τούς 13 μάρτυρας τῆς Καντάρας τούς ὁποίους ὁ προκάτοχος τοῦ νῦν Πάπα, Γρηγόριος ὁ Θ’ (εἰσηγητής τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως), ἔκαψεν ζωντανούς εἰς τὴν Λευκωσίαν τὴν 19ην Μαΐου 1231, δικαιολογώντας, ὁ μεγαλοεγκληματίας, τὴν πρᾶξιν του μὲ «τὴν ἀποκοπήν τοῦ ὠτός τοῦ δούλου» ὑπό τοῦ Πέτρου!!!

Περιφρόνησεν, τέλος, τòν σήμερα ἑορταζόμενον μέγαν Σπυρίδωνα τò κόσμημα καì καύχημα τῆς ταλαίπωρης Κύπρου. Ὁ πρᾶος καì ἄκακος αὐτός μεγάλος πατέρας, ὅταν ὁ μιαρòς Λατῖνος κυβερνήτης τῆς Κερκύρας προσεπάθησεν βιαίως νὰ ἀναγείρῃ παπικόν ἁλτάριον εἰς τòν ἐν Κερκύρᾳ ναόν τοῦ ἁγίου διὰ νὰ τελεῖται παπική λειτουργία, δὲν ἠνέχθη νὰ μολυνθῆ ἡ ἐκκλησία του. Οὕτως, ἀφοῦ προειδοποίησεν δι’ ὀράματος τòν βέβηλον Λατῖνον, ὁ ὁποῖος ἔμεινεν ἀμετάπειστος, ὁ μέγας Σπυρίδων ἔβαλεν φωτιά -τὴν νύκτα τῆς 11ης πρòς 12ην Νεομβρίου 1718 –εἰς τὰς πυριδιταποθήκας τῆς ἀκροπόλεως τῆς Κερκύρας καì τὰς ἀνετίναξεν. Ἀπό τὴν σφοδράν ἐκείνην ἔκρηξιν ἐκτός τοῦ κυβερνήτου καì τοῦ Ἰησουΐτου πνευματικοῦ του, ἔχασαν τὴν ζωήν τους καί ἐκατοντάδες παπικοί. Ἀναφέρει διά τò γεγονός αὐτό ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, εἰς τò ἔργον του «Οὐρανοῦ Κρίσις»: «Ἀπώλετο δὲ καì πολύς λαòς ἀνδρῶν τε καì γυναικῶν ἐκ τε τῆς αὐλῆς τοῦ Ἡγεμόνος, καì τῶν ἐκτός, ψυχαί ὡς ἐννεακόσιαι».

Ἀντί νὰ προστρέξῃ ὁ οὐνίτης πλέον Ἀρχιεπίσκοπος, εἰς τòν μέγαν Σπυρίδωνα τòν Κύπριον καì νὰ ζητήσῃ τὴν βοήθειάν του διὰ νὰ ἐκδιώξῃ, ρίχνοντας εἰς τὴν θάλασσαν, τούς Ἀγαρηνούς πού κατέχουν τὴν πατρίδα του, τρέχει εἰς τòν Ἀντίχριστον Πάπαν καì τòν ἱκετεύει δι’ αὐτόν τòν σκοπόν. Παραχωρεῖ δὲ καì τòν ὀρθόδοξον ναόν τῆς ἁγίας Κυριακῆς εἰς τὴν Πάφον - εἰς τούς παπικούς διὰ νὰ μολύνουν τὴν πόλιν τῶν Ἀποστόλων Παύλου καì Βαρνάβα μὲ τὰς «λειτουργίας» των πού ἀποτελοῦν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.

Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται, δυστυχῶς, διά τήν πάσχουσαν πάλαι ποτέ νῆσον τῶν Ἁγίων: Τήν 19ην Ἀπριλίου 1447 (πρίν 560 ἔτη) ὁ τότε ἀνθέλλην καì κακόδοξος Πάπας Νικόλαος ὁ Ε’ (πού δέν ἐδίστασεν ὁ τρισάθλιος – καì μετὰ τοῦ Ἀρείου ἀναπαυόμενος –νὰ ἀποδώσῃ τὴν πτῶσιν τῆς Πόλεως μας, ὡς θείαν τιμωρίαν «διά τὴν μή ἐφαρμογὴν τῶν ὅρων τῆς ψευδοσυνόδου Φερράρας –Φλωρεντίας ἐδιόριζεν ὡς Ἀρχιεπίσκοπον Λευκωσίας τὸν ἑλληνικῆς καταγωγῆς (καὶ ὑβριστήν τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ), ἀποστάτην τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀνδρέαν Χρυσοβέργην. Σημειωτέον ὅτι ὁ δομηνικανὸς αὐτός καλόγερος ἦτο καθηγητὴς φιλοσοφίας καὶ παπικῆς θεολογίας. Τὴν 16ην Ἰουνίου 2007 ὁ πνευματομᾶχος καὶ ἀνθέλλην Πάπας Βενέδικτος ὁ 16ος διορίζει τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου Χρυσόστομον Β’ (ἐπίτιμον διδάκτορα θεολογίας τοῦ παπικοῦ πανεπιστημίου τῆς Ρώμης) τοποτηρητήν του εἰς τὴν Κύπρον.

Τό ἔγκλημα κατά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας ἤδη συνετελέσθη. Ἐάν μάλιστα ὁ Ἀντίχριστος Πάπας ἐπισκεφθῆ τήν μαρτυρικὴν Κύπρον, τότε ἄς ἀναμένουν οἱ ἀδελφοὶ Κύπριοι τὸν καταποντισμὸν τῆς πατρίδος των. Ἄς παραδειγματισθοῦν ἀπό τά κακά ποὺ κτυποῦν συνεχῶς τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς αὐτήν.

Ποτὲ ὁ Θεός δέν ἠνέχθη, χωρίς νά τιμωρήση παραδειγματικῶς, τὴν προδοσίαν τῆς Ἐκκλησίας Του, διὰ τὴν ὁποίαν ὁ Μονογενής Υἱός Του, ἔχυσεν ὡς κακοῦργος, τό πανάγιον Αἷμα Του εἰς τὸν Σταυρόν.

* * *

«Δεῦτε ἴδωμεν φρικτά, ἐν τῇ Κερκύρα, τῇ λαμπρᾶ. ἐθαυμαστώθη γάρ ἐκεῖ, Πίστις ἡ θεία ἐκ Θεοῦ, καταχωσθέντων τῶν βιαστῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἔκρινεν ἡ δίκη, τούς ὑβριστάς τοῦ Θεοῦ, ἐκβέβληται ὁ παπισμός, Ναοῦ τρανώτητα. Τοῦτο γὰρ Σπυρίδων ἔδειξεν, ὡς βέβηλον θυσίαν μή στέρξας, τὴν τῶν ἀζύμων, καὶ τὴν προσθήκην, οἷα λοιμόν τῆς Ἐκκλησίας».
(Ὕμνος τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου διὰ τὸ ἐν Κερκύρα κατά τῶν παπιστῶν θαῦμα τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος).

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010