st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
19 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.26 Ἀνίερες συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἱέρειες καὶ Ὠμὴ ἐπέμβασις τοῦ κ. Βαρθολομαίου εἰς τὴν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης
 1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Ιανουάριος 2011. Ἀριθμὸς 26
Νο 26. January 2011
ISSN 1106-2843


     
Ἀνίερες συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἱέρειες καὶ

Ὠμὴ ἐπέμβασις τοῦ κ. Βαρθολομαίου
εἰς τὴν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης

--------- œ  --------

Παραγνωρίζοντας ἐντελῶς τὸν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔστειλεν ὡς ἐκπρόσωπόν του εἰς τὴν «Οἰκουμενικὴν Βραδιὰν Συμπροσευχῆς», τὸν Κυπριακῆς καταγωγῆς πρώην Κυκκώτην μοναχόν, ἀρχιμανδρίτην Νεκτάριον Πάριν. Ὡς γνωστὸν ἡ τραγελαφικὴ αὐτὴ συμπροσευχὴ διοργανώνεται ἐτησίως ὑπὸ τοῦ φραγκόπαπα προϊσταμένου τοῦ παπικοῦ ναοῦ τῆς  Ἀσπίλου Συλλήψεως τῶν Λαζαριστῶν εἰς τὰ πλαίσια τῆς παγκοσμίου ἑβδομάδος προσευχῆς διὰ τὴν χριστιανικὴν ἑνότητα. Παρὼν καὶ συμμετέχων ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου τῆς Κρήτης καὶ ὁ ἀρχιμανδρίτης Κορνήλιος.
Ἐφέτος (καὶ παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις γιὰ τέτοιου εἴδους ἐνέργειες ποὺ καταπατοῦν κατάφορα τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες) ἡ οἰκουμενιστικὴ τελετὴ ἔλαβε χώρα τὸ Σάββατον 22 Ἰανουαρίου 2011. Συμμετεῖχον ὁ Ἀρμένιος ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Ἀγγλικανοὶ καὶ Εὐαγγελικοὶ πάστορες, παπικοὶ κληρικοί, ὁ οὐνίτης ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν Δημήτριος Σαλάχας καὶ καθηγηταὶ "Θεολογίας" τοῦ ΑΠΘ. Τῆς ὅλης τελετῆς προήδρευεν ὁ φραγκόπαπας Τζοβάνι τοῦ Τάγματος τῶν Λαζαριστῶν.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς θεοστυγοῦς αὐτῆς τελετῆς ὁ καθηγητὴς Κων/νου Μιλτιάδης ἐδιάβασε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν προφήτην Ἡσαΐαν. Ἀκολούθως ὁ Λατινόφρων Κύπριος ἀρχιμ. Νεκτάριος Πάρις ἐδιάβασε τὸν ἀντιφωνικὸν Ψαλμὸν 96, 1-13, ἐν συνεχείᾳ μία ἱέρεια ἐδιάβασε τὸ ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα καὶ ὁ Κρητικὸς ἀρχιμανδρίτης Κορνήλιος ἀνέγνωσε τὸ Εὐαγγέλιον !!!
Κεντρικὸς ὁμιλητὴς ἦτο ὁ ἀεικίνητος προϊστάμενος τῶν ἐν Ἑλλάδι δομηνικανῶν καλογέρων Rosario Scognamiglio, κοσμήτωρ τοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκουμενικῆς Θεολογίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τὸ Bari τῆς Ἰταλίας.
Ὡς γνωστὸν τὸ τάγμα τῶν δομηνικανῶν ἦτο τὸ ἐκτελεστικὸν ὄργανον τῶν παπῶν διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως. Ἐξέχων μέλος αὐτοῦ ἦτο καὶ ὁ Ἱεροεξεταστὴς Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος κατεδίκασεν εἰς τὸν διὰ πυρὸς θάνατον τοὺς 13 ὁσιομάρτυρας τῆς Καντάρας, συμπατριώτας τοῦ π. Πάρι, τὴν 19ην Μαΐου 1231 εἰς τὴν Λευκωσίαν τῆς Κύπρου!
Ὁ «ἀδελφὸς» Ροζάριο μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ Bollettino di San Nikola τοῦ Bari (τοῦ ὁποίου εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἑλληνικὴν ἔκδοσιν) προβάλλει τοὺς "ἐπιφανεῖς" Βυζαντινοὺς δομηνικανοὺς Μανουὴλ Καλέκαν καὶ Ἀνδρέαν Χρυσοβέργην. Ὁ πρῶτος, ἀφοῦ ἀρνήθηκε τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἔγινεν δομηνικανὸς καλόγερος προσεπάθησεν ὡς παπικὸς πλέον γεννίτσαρος νὰ ἀποδείξη ὅτι ὁ Συνοδικὸς Τόμος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἦτο αἱρετικός. Ἀποστομωτικὴν ἀπάντησιν ἔλαβεν ὅμως ἀπὸ τὸν ἅγιον Μᾶρκον τὸν Εὐγενικόν. Ὁ δεύτερος ὁ ὁποῖος προσεχώρησε μαζὶ μὲ τοὺς δύο ἀδελφούς του εἰς τὸν παπισμόν, ὑπῆρξε πειθήνιον διπλωματικὸν ὄργανον τριῶν παπῶν καὶ μέγας ὑβριστὴς καὶ συκοφάντης τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἀπέθανεν ὡς Λατῖνος ἀρχιεπίσκοπος Λευκωσίας ὅπου μετετέθη ἀπὸ τὴν Ρόδον διὰ νὰ ἐφαρμόση τὴν Φλωρεντινὴν ψευδοένωσιν.
Ὁ ἀδελφὸς Ροζάριο ἔχει διασυνδέσεις μὲ Ἕλληνας Μητροπολίτας καὶ μονάς. Ἀκόμη καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος συμπροσευχήθη μὲ τὸν Βεροίας εἰς τὴν Σκήτην τῶν Γερασιμαίων εἰς τὴν Μικρὰν Ἁγίαν Ἄνναν, ὅπου ἔχει σχέσεις μὲ τόν νῦν γέροντά της. Ἀκόμη καὶ εἰς μονὴν τῆς Ναυπάκτου συμμετεῖχεν εἰς τελετὴν θεμελίωσις ναοῦ ὑπὸ τοῦ Ναυπάκτου.
Αἱ ἀνίεραι συμπροσευχαὶ κληρικῶν ἐκπροσώπων λατινοφρόνων ἱεραρχῶν εἰς τὴν πόλιν ὅπου ἁγιάζεται  μὲ τὴν παρουσίαν τοῦ σκηνώματος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, χωρὶς προφανῶς τὴν γνῶσιν τοῦ ἐγχωρίου Μητροπολίτου, παραβιάζουν καταφόρως τὰ κυριαρχικὰ αὐτοῦ δικαιώματα καὶ μολύνουν τὴν ἁγιοτόκον Θεσσαλονίκην. Ἐνῶ δηλαδή, ὁ κ. Ἄνθιμος φρόντισε νὰ μὴ παραστοῦν σὲ αὐτήν, τὴν ἀπαγορευμένην ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες μας συμπροσευχήν, κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεώς του, οἱ προωθοῦντες τὰ οἰκουμενιστικὰ σχέδια φαναριῶτες καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης βρῆκαν τρόπο νὰ ἐναντιωθοῦν εἰς τήν θέλησιν τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, προσβάλλοντας τὸν ἴδιον καὶ ἀσεβοῦντες εἰς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, μεταφέροντες ἀπὸ ἄλλες περιοχές, τας ὁποῖας ἐλέγχουν, οἰκουμενιστάς κληρικούς.
Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος θὰ πράξη τὸ καθῆκον του.

 

Μ. Π.
25 Ἰανουαρίου 2011
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Σημ. Ὁ π. Κορνήλιος φιλοξενεῖται εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἁγίας Θεοδώρας, ὅπου καὶ ἱερουργεῖ. Ὁ ἡγούμενος αὐτῆς ἀρχιμ. Δαβὶδ παρόλο πού ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ γράφοντος διὰ τὸ γεγονός, ἐντούτοις ἀνερυθριάστως τοῦ ἐπιτρέπει ἀκόμη νὰ ἱερουργεῖ. Δὲν φοβᾶται τὸν Θεόν; Δέν σἐβεται τά ἱερά σκηνώματα τῆς Ἁγίας Θεοδώρας καί τοῦ Ὀσίου Δαβίδ πού εὑρίσκονται εἰς τό καθολικόν τῆς μονῆς;

kornilios1

kornilios2

 

Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010