st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Πέμπτη,
18 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.24 Ἡ 43η ἐπέτειος μίας φρικτῆς συλλειτουργίας
 1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Νοέμβριος 2010. Ἀριθμὸς 24
Νο 24. November 2010
ISSN 1106-2843


     
Ἡ 43η ἐπέτειος μίας φρικτῆς συλλειτουργίας


sofronios

Πρὶν 43 ἀκριβῶς ἔτη τὴν Κυριακὴν 12ην Νοεμβρίου 1967 ἔλαβε χώραν εἰς τὸν ὀρθόδοξον ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας συλλείτουργον εἰς τὸ ὁποῖον προεξῆρχον ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καὶ ὁ αἱρετικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Λόρδος Michael Ramsey. Παρὼν καὶ συμμετέχων εἰς τὴν τοιαύτην μιαρᾶν καὶ θεομίσητον τελετὴν ἦτο καὶ «ὁ Ἡγούμενος τῆς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἐσσεξ π. Σωφρόνιος».(Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Βασιλόπουλου,Ἐφημέριου του Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς «Ἁγίας Σοφίας»,Λονδίνου,Ἀπὸ τὴν Πορείαν τῆς ἀγάπης-Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν τῆς Α.Θ Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου εἰς Ἀγγλίαν ,Νοέμβριος 1967,Ἀθῆναι 1968,σσ32,38).
Πρὶν ἀκριβῶς ἀπὸ 249 ἔτη (ἀπὸ τὸ 1967) δηλαδὴ τὴν 12ην Νοεμβρίου 1718 ὁ μέγας ἐκ Κύπρου θαυματουργὸς ἅγιος Σπυρίδων διὰ φρικτοῦ ἐμπρησμοῦ ἀνετίναξε τὰς πυριδιταποθήκας τῆς Κερκύρας καὶ ἐματαίωσε τὴν ἀνέγερσιν παπικοῦ ἀλταρίου ἐντός του Ἱεροῦ ἐν Κερκύρα Ναοῦ του: « Ἀπώλετο δὲ καὶ πολὺς λαὸς ἀνδρῶν τὲ καὶ γυναικὼν (παπικῶν) …..ψυχαὶ ὡς ἐννεακόσιαι».(Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου,Οὐρανοῦ Κρίσις ἤτοι θαῦμα φρικτὸν καὶ ἐξαίσιον του θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος κατὰ τῶν Παπιστῶν στὴν Κέρκυρα.Ἐκδόται:Ὀρθόδοξον Κέντρον Πατερικῶν Μελετῶν «ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός», Μεθώνη Πιερίας καὶ Κέντρον Μελετῶν καὶ Ἔρευνας «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός»,Ἐργάτες.Λευκωσίας,9η ἔκδοσις, Τρίκαλα ,2010,40).
Εἶναι λοιπὸν δυνατὸν ὁ συλλειτουργήσας καὶ μὲ τὸν ἀρχιαιρεσιάρχην Ἀγγλικανὸν ἀρχιεπίσκοπον ἄρχ.Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ νὰ θεωρεῖται : «ἐμπειρικὸς θεολόγος καὶ θεοπτης» (Μητροπολίτου Ναυπάκτου «Σεβασμὸς εἰς τὴν θείαν λειτουργίαν» Ὀρθόδοξος Τύπος, ἀριθ.φ.1852,Ἀθῆναι 8 Νοεμβρίου 2010,2).Λίαν συντόμως θά κυκλοφορηθῆ σχετική ἀνακοίνωσις.
Τί λέγουν οἱ Θεοὶ καὶ Ἱεροὶ Κανόνες,περὶ Συμπροσευχῶν καὶ Συλλειτουργιῶν; Ἰσχῦουν   σήμερον αὐτοὶ οἱ θεόπνευστοι Κανόνες ἢ πρέπει νὰ θεωρήσωμεν ὅτι ὁ αἱρετικώτατος Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ ἦτο ὑπεράνω Αὐτῶν;
Καλοῦμεν ὅλους τούς ἁγιορείται ἡγουμένους ,τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοὺς ὀσιολ. μοναχοὺς πατέρας Μωυσῆ ,Λουκᾶν ,Γεράσιμον, Πατάπιον νὰ ἀπαντήσουν εὐθαρσῶς ἐὰν ὁ Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ ἔπρεπε νὰ καθαιρεθῆ καὶ νὰ ἀφορισθῆ διὰ τὴν ἐν γνῶσιν τοῦ φρικταν παράβασις τῶν Θεόπνευστων Ἱερῶν Κανόνων;
Παρομίαν ἀπάντησιν ἀναμένομεν ἀπὸ τοὺς Ἀρχιμανδρίτας Ἐφραὶμ τῆς Ἀμερικῆς, Ἀθανάσιον τῶν Μετεώρων, Ἀθηναγόραν τοῦ Ὀλύμπου, Ἰωαννίκιον τοῦ Σοχοῦ, Συμεών Κραγιόπουλον, Ἀντώνιον Στυλιανάκην,Βαρνάβαν Γιάγκου,Σάββαν Κερασιώτην.Καὶ τοὺς Μητροπολίτας Βεροίας,Παντελεήμονα,Μεσογαίας Νικόλαον,Φλωρίνης Θεόκλητον, Ναυπάκτου Ἰερόθεον,Κενύας Μακάριον καὶ Λεμεσοὺ Ἀθανάσιον.Ἐπίσης ἀπὸ τὰς Χριστιανικάς Ἀδελφότητας «Ζωή» , «Σωτήρ» , «Λυδία» , «Ἀπολύτρωσις» ,ποὺ διαθέτουν τὰ βιβλία τοῦ Σωφρονίου.
Τέλος καλοῦμεν τὸν (Ἐλλογιμώτατον καθηγητὴν τῆς Δογματικῆς κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην) του Α.Π.Θ, ὁ ὁποῖος  πρὸ τριετίας συμμετεῖχε ὡς ὁμιλητῆς εἰς διμερίδα περὶ Σωφρονίου τοῦ Ἐσσεξ ποὺ ὀργάνωσεν ὁ σκανδαλοποιὸς οἰκουμενιστής Ἄρχ.Ἐφραὶμ τοῦ Βατοπαιδίου ,νὰ μᾶς ἀπάντηση εὐθαρσῶς ἐὰν οἱ ἑξῆς «λόγοι» τοῦ Σωφρωνίου τοῦ Ἔσσεξ, μπορεῖ νὰ ἀνήκουν εἰς ἐμπειρικὸν καὶ θεόπτην πατέρα:
« Τὸ θεῖον Ὄν, ἐξ ὁλοκλήρου ’’-πραγματοποιημένο-’’,δηλαδὴ μὴ  περιέχοντας μέσα Του δυνατότητα ποὺ δὲν ἔχει ἀναπτυχθεῖ ,μπορεῖ νὰ ὀνομασθεῖ «Καθαρὰ Ἐνέργεια».Αὐτὴ φανερώνει πλήρως τὴν Οὐσία καὶ εἶναι συνεπῶς,ὅμοια μὲ Αὐτήν».

(Ἀρχιμανδρίτου Σωφρωνίου Σαχάρωφ,Ἄσκηση καὶ θεωρία»,Ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Τιμίου Πρόδρομου, Ἐσσεξ Ἀγγλίας, σ.129)
 

Μ.Π
12 Νοεμβρίου 2010
Ἰωάννου πατριάρχου Ἀλεξανδρειας,
Νείλου τοῦ Ὁσίου του μυροβλήτου,
Ἀνάμνησις τῆς φρικτῆς θαυματουργίας τοῦ
Θείου Σπυρίδωνος, διὰ πυρὸς καὶ ὀλέθρου μεγίστου
τοὺς παπιστάς κωλύσαντος,τοῦ οἰκοδομῆσαι ἐν τῷ σεβασμίω,
αὐτοῦ  Ναῶ  Ἀλτάριον,
ἤτοι θυσιαστήριον ,ὡς ἠβουλήθησαν.

Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010