st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Πέμπτη,
18 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.17 Λειτουργικαί καινοτομίαι: Γέρων Μωϋσῆς ἀγιορείτης - π.Κ. Μπέης καί Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ
 
1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Απριλίου 2010 Ἀριθμὸς 17
Νο 17. April 2010
ISSN 1106-2843


     
Λειτουργικαί καινοτομίαι: Γέρων Μωϋσῆς ἀγιορείτης - π.Κ. Μπέης καί Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ


Εἰς τὸ φύλλον 1816 (22 Ἰανουαρίου 2010) τῆς ἐφημερίδος ''Ὀρθόδοξος Τύπος'' ἐδημοσιεύθη ἄρθρον τοῦ λογίου ἁγιορείτου μοναχοῦ π.Μωϋσέως μὲ τίτλον « Σκανδαλίζουν αἱ καινοτομίαι»

Ὁ σεβαστὸς ἀρθρογράφος ἀναφέρεται μὲ σαφήνεια εἰς τάς λειτουργικὰς καινοτομίας πού παρατηροῦνται ἐσχάτως εἰς τὴν Μητρόπολιν Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης.Καὶ πολὺ ὀρθῶς γράφει: «Πιστεύουμε ὅμως ὅτι δεν ἐπιτρέπονται στήν θ.Λειτουργία ἀλλαγές, προσθέσεις, ἀφαιρέσεις τομὲς για καλύτερες προσεγγίσεις.Η θ.λειτουργία δεν εἲναι κατι τὸ ἰδιωτικό,τὸ συναισθηματικό,τὸ ἰδεολογικό κατὰ πῶς μου ἀρέσει ,βολεύει ,ἀναπαύει ψυχολογικὰ»

Δέν πρέπει ,νομίζομε, νά ἀγνοῇ ὁ π.Μωϋσῆς ὅτι ὁ πρῶτός πού ἐτόλμησε νά προσθέση «δικὰς τοῦ εὐχὰς» εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἦτο ὁ Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ.Γράφει μεταξὺ ἄλλων ἀπὸ τὸ Παρίσι,τὴν 30ην Δεκεμβρίου 1958,εἰς τὴν ἀδελφὴν του Μαρία Συμεώνωφ Καλασνίκοβα Ζαχάρωφ: «Στό σημεῖο ἐκεῖνο ὅπου συνηθίζεται να διαβάζονται συμπληρωματικές προσευχὲς ἢ αἰτήσεις στή λειτουργία.δηλαδὴ μετὰ τὸ Εὐαγγέλιο,ἄρχισα να προσθέτῳ μερικὲς δεήσεις καὶ ἔπειτα προσευχές πού προετοιμάζουν για τὸ μυστηριο,ὥστε να βοηθήσω τοὺς παρισταμένους πρὶν ἀπὸ τὴν πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ τῆς λειτουργικῆς ἀναφορᾶς ,να συγκεντρωθοὺν ἐσωτερικὰ καὶ ἐνωθοῦν μὲ τὸν ἱερέα.Σοῦ στέλνω τὰ κείμενα αὐτά.Ἔχω γιά τὴν ὥρα πέντε.Τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ τὸ διαβάζω ὁλόκληρο στή λειτουργία ἀλλάζοντας τή σειρά τοῦ , γιὰ νὰ δημιουργεῖται κάποια ποικιλία. Τὸ θέμα εἲναι ὅτι ἂν περιορίσουμε μόνο τὸ κείμενό που εἲναι αὐστηρὰ καθορισμένο, τότε θὰ ἔπρεπε ἢ να παρατείνουμε πολὺ ἢ να στερηθοῦμε πολλὲς ἐκφράσεις πού εἶναι ἐν γένει ἐπιθυμητές…Τὸ ἐκκλησάκι μας δεν εἲναι μεγάλο ,τὸ χρησημοποιοῦμε ἐμέις, μία ὁμάδα προσώπων που ζοῦμε στην Ἁγία Γενεβιέβη τοῦ Δρυμοῦ καὶ οἱ περισσότεροι εἴμαστε μοναχοὶ καὶ μοναχές»!!!

(Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου ,Γράμματα στή Ῥωσία.Ἔκδοσις Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἐσσεξ Ἀγγλίας ,2009, σ.σ .82-83)

Σημειωτέον ὅτι ὁ π.Μωϋσῆς παρουσιάζοντας αὐτὸ τὸ βιβλίον εἰς τὸ περιοδικὸν του «Πρωτάτον» (ἀρ116,Ὀκτώβριος –Δεκέβριος 2009 σ. 334) , γράφει σχετικῶς:

«Ἕνα ἀκόμη ἐνδιαφέρον βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Γέοντος Σωφρονίου μὲ 75 ἐπιστολὲς πρὸς τὶς ἀδελφές του Μαρία καὶ Ἀλέξανδρα.Καὶ μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο φανερώνεται, τὸ πνευματικὸ εὖρος ,ἡ ἀγάπη, ἡ σοφία, ἡ διάκρισις καὶ ἡ χάρη τοῦ μακαρίου γέροντος.Ἡ μελέτη του θὰ ἀμείψει τὸν καλὸν ἀναγνώστῃ του μὲ ὠφέλιμες σκέψεις». Ἀκριβῶς αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τὸν π.Κ. Μπέη ὁ ὁποῖος προφανῶς διαβάζοντας αὐτὸ τὸ βίβλιο ἀμείφθη μὲ «ὠφέλιμες σκέψεις» τάς ὁποίας ἐφήρμοσε εἰς τὴν πρᾶξιν !!!

Ἂς ληφθῇ ὅμως σοβαρῶς ὑπ΄ὄψιν ὅτι αἱ λειτουργικαὶ καινοτομίαι τοῦ Σωφρονίου τοῦ Ἐσεεξ ἔγιναν ἀντικείμενον εἰσηγήσεως εἰς Ἐπιστημονικὸν Συνέδριόν που διοργάνωσε ἡ μονὴ Βατοπαιδίου εἰς Ἀθήνα τον Ὀκτώβριον τοῦ 2007 καὶ εἶχε ὡς θέμα: «Γέροντας Σωφρώνιος ὁ θεολόγος τοῦ ἀκτἰστου φωτός».Ὁ εἰσηγητὴς, πρωτοπρεσβύτερος Β.Τζέρπος ,ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημιου Ἀθηνῶν,εὐχαριστώντας τὴν ἐπιστημονικὴν ἐπιτροπὴν τοῦ Συνεδρίου λέγει ὅτι τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρίαν να ἀποκαλύψη καὶ να παρουσιάση μία νέα φλέβα χρυσοῦ σύγχρονης θεολογίας,μείζονος σημασίας γιά παραιτέρω ἐξελίξεις τῶν λειτουργικῶν μας πραγμάτων σὲ πανορθόδοξη βάσῃ.(Πρβλ.Ἱερὰ Μεγίστη μονὴ Βατοπαιδίου, Γέροντας Σωφρόνιος ὁ θεολόγος τοῦ ἀκτίστου φωτός: Πρακτικὰ διορθόδοξου ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου .Ἅγιον Ὅρος:Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου ,2008,σ.523)

Συμπερασματικὼς δυνάμεθα να εἴπωμεν ὅτι αἱ λειτουργικαὶ καινοτομίαι τοῦ π.Κ.Μπέη εἲναι λίαν ἀκίνδυνοι ἐν συγκρίσει μὲ τάς ἀντιστοίχους τοῦ Σωφρονίου τοῦ Ἐσσεξ ,τάς ὁποίας ὑποστηρίζουν ἡγούμενοι, μοναχοὶ καί μητροπολῖται τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Μ.Π.
(Μάριος Πηλαβάκης)
Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2010

Μνήμη Μαξιμιανοῦ
Πατριάρχου Κων/πολεως
Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010